آموزش میل گرفتن

میل گرفتن، تمرین استفاده از گرز و ورزیده شدن است که به دو حالت کلی تقسیم میشود و شیرین کاریهای مختلف و متنوعی در هر حالت انجام میگردد.

بیشتر بخوانید