زورخانه در زمان کریم خان زند

به 250سال قبل بر می گردیم (زمان حکومت کریم خان زند)،و همراه “کارستن نیبور“– سیاح آلمانی- به زورخانه ای در شیراز وارد می شویم، هوای داخل دم کرده و آلوده است.
در یکی از رواق ها کنار نیبور می نشینیم و خیره می شویم به دست های او که هر چه را می بیند، با دقت نقاشی می کند.

بیشتر بخوانید