زورخانه در زمان کریم خان زند

به 250سال قبل بر می گردیم (زمان حکومت کریم خان زند)،و همراه “کارستن نیبور“– سیاح آلمانی- به زورخانه ای در شیراز وارد می شویم، هوای داخل دم کرده و آلوده است.
در یکی از رواق ها کنار نیبور می نشینیم و خیره می شویم به دست های او که هر چه را می بیند، با دقت نقاشی می کند.

بیشتر بخوانید

بنیاد های ورزش زورخانه ای در ایران باستان “قسمت اول”

از همان آغاز در ایران کهن ورزش و مسئولیت اخلاقی همزاد و همراه بوده اند. پاسداری از زندگی خانوادگی و قومی و ملی در برابر تجاوزات بیگانگان بدن نیرومند و چابک و مقاوم را ایجاب می کرده و این امر بدون درک مسئولیت اخلاقی به خاطر دفاع از مقدسات و نوامیس انسانی نمی توانست میسر باشد.

بیشتر بخوانید