آموزش میل گرفتن

میل گرفتن، تمرین استفاده از گرز و ورزیده شدن است که به دو حالت کلی تقسیم میشود و شیرین کاریهای مختلف و متنوعی در هر حالت انجام میگردد.

بیشتر بخوانید

کلمه مرشد

مرشد به عنوان عمود خیمه زورخانه است و مهم ترین و ارجمندترین جایگاه را با نواختن ضرب و کلام آهنگین خود جهت ارشاد و هدایت ورزشکاران برعهده دارد.

بیشتر بخوانید