آموزش میل گرفتن

میل گرفتن

میل گرفتن، تمرین استفاده از گرز و ورزیده شدن است که به دو حالت کلی تقسیم میشود و شیرین کاریهای مختلف و متنوعی در هر حالت انجام میگردد.

آرام (سرنوازی، مچ نوازی و …): در این حالت هر دو میل را به گونهای میگیرند که دسته میلها پائین و انتهای میل در بالا قرار دارد.

استقرار میل ها بر سینه و شانه بعد از آغاز کردن و بالا کشیدن میل

سپس یک دست را بالاتر آورده و انتهای میل را از روی شانه به پشت گردن برده و به سمت پائین کمر میرسانند. سپس بدون تعلل و مکث میل را به سمت بالا آورده و از روی شانه به سر جای اولش باز میگردانند. به عبارتی میل از روی شانه گردش میکند و با کمک مچ دست بدون اینکه به بدن برخورد کند چرخش خواهد داشت. در این حالت برخی میل را قبل از چرخش روی شانه، به بدن میچسبانند و برخی به موازات سطح بدن و بدون تماس نگه میدارند که به میل گرفتن در حالت اخیر، سر مچ یا سرنوازی هم میگویند.

گردش میل بعد از استقرار

ضمنا وقتی با دست راست، میل آرام گرفته میشود، بغل پای چپ روبه جلو حرکت میکند بطوریکه جهت هر دو پا عمود بر هم میباشد و شانه چپ کمی به سمت چپ متمایل میگردد. وقتی با دست چپ میل میگیرند حرکتها بر عکس میشود. میل به شانه، پشت بدن و سر و گردن نباید تماس پیدا کند.

تند (گوارگه، گورگه، شلاقی): گوارگه به فتح گاف، ضم واو، سکون ر، کسر گاف، یک لغت مغولی است که در فارسی باقی مانده و نام نوعی از طبل یا نقاره است که در جنگهای قدیم با آهنگ معینی مینواختند. در کتاب تاریخ گیتی گشای زند، تالیف میرزا محمد صادق موسوی نامی اصفهانی متخلص به بسامی از گورگه سخنهای بسیاری گفته شده است. مثال: چون صدای گورگه و کرنای بلند شد… .

در این نوع میل گرفتن، میل ها پشت سر هم مانند حالت آرام گرفته میشود با این تفاوت که دستها از سطح گردن پایین تر نمی آید و با ضرب تند مرشد بطور متوالی میل میگیرند ولی در میل گرفتن آرام، دستها تا پائین ترین نقطه سینه می آید. سرو گردن، پاها و به ویژه باسن بدون حرکت هستند البته برخی در میلگیری تند درجا میزنند یا به صورت قدم رو به جلو و عقب گام بر میدارند. همانطور که قبلا گفته شد، ورزشکاران به میزان توانایی ها و هنرهایشان، شیرینکاریهایی انجام می دهند مثال هر دو میل را بدون چرخش به پشت شانه میبرند و به موازات یکدیگر بر میگردانند که البته این حرکت از آسانترین شیرینکاریها است.

در حال شلاقی گرفتن میل ها

… این نوشتار ادامه دارد و در حال توسعه این مطلب هستیم …

عبدالحی برخوردار

عبدالحی برخوردار

من عبدالحی برخوردار هستم، مهندس شبکه متولد دیماه، دهه هفتاد در تهران محقق و علاقمند به ورزش باستانی ایران وبگاه تخصصی من: www.noreplay.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *